Договір № ________


м. Київ ____/____/________

ТОВ "МАМА ПАПА", в особі Савельєва Д.Л., що діє на підставі Статуту, в подальшому ВИКОНАВЕЦЬ, з одного боку, і Приватна особа _______________________________________, іменоване в подальшому ЗАМОВНИК, з іншого боку, разом іменовані надалі СТОРОНИ, уклали цей Договір про наступне:

1. Предмет договору.

ЗАМОВНИК доручає Виконавцю зробити всі необхідні дії від імені Замовника для отримання ЗАМОВНИКОМ результату від молекулярно-генетичної лабораторії, виконаного методом ДНК-аналізу, далі ЛАБОРАТОРІЯ, в залежності від вибору Замовника, а ВИКОНАВЕЦЬ приймає на себе зобов'язання з надання даних дій в рамках цього Договору.

2. Зобов'язання сторін і порядок взаєморозрахунків.

2.1. Виконавець гарантує, що діє відповідно до контракту з ЛАБОРАТОРІЄЮ.

2.2. Вартість послуг за цим договором встановлюється відповідно до прейскуранта ВИКОНАВЦЯ (доступного он-лайн за адресою www.testdnk.com.ua/prices.html). Замовлений аналіз - встановлення родинних відносин "Батьківство". Вартість послуг становить ___________ грн.

2.3. До початку робіт ЗАМОВНИК здійснює оплату в розмірі 100% від вартості послуги.

2.4. ВИКОНАВЕЦЬ зобов'язується надати ЗАМОВНИКУ результат не пізніше 5 робочих днів з моменту отримання від ЗАМОВНИКА матеріалу для аналізу і оплати. Відлік робочих днів починається з наступного робочого дня після дня подачі матеріалу, або з 2-го робочого дня, якщо матеріал був переданий після 16-00 або в вихідний день (субота, неділя), і повної оплати. У деяких випадках термін виконання може збільшитися на кілька робочих днів, якщо буде потрібно розширити список тестованих локусів, або з наданого матеріалу не вдалося виділити ДНК з першої спроби.
Виконанням доручених дій ВИКОНАВЦЕМ є результат від ЛАБОРАТОРІЇ про ймовірність родинних стосунків між тестованими не менше 99% або 0%. ЗАМОВНИК згоден, що інформування його засобами телекомунікаційного зв'язку, в тому числі по електронній пошті і телефоном є також отриманням результату. ВИКОНАВЕЦЬ зобов'язується проінформувати ЗАМОВНИКА про результат і / або відправити результат на поштову адресу ЗАМОВНИКА або передати будь-яким зручним ЗАМОВНИКОВІ способом, що виключає грошові витрати з боку ВИКОНАВЦЯ на передачу, після 100% оплати вартості послуг за договором. СТОРОНИ згодні, що цей Договір і результат від ЛАБОРАТОРІЇ можуть бути підписані факсимільними печатками.

2.5. Якщо Послуги технічно виконати неможливо через надання непридатного для виконання аналізу матеріалу, ВИКОНАВЕЦЬ повідомляє про це ЗАМОВНИКУ в мінімальні терміни, і ЗАМОВНИК має право повторно надати матеріал для аналізу без додаткової оплати, протягом 6 місяців, якщо інший термін не погоджений сторонами. У цьому випадку термін надання ЗАМОВНИКУ результату (п.2.4.) Збільшується ще на відповідну кількість робочих днів, після перездачі матеріалу. Сплачені раніше ЗАМОВНИКОМ грошові кошти не повертаються. У разі надання непридатних зразків при прискореному аналізі повторний аналіз не є прискореним.

2.6. Пункт 2.5. не поширюється на нестандартні матеріали, перелік яких зазначений на сайті www.dnk-center.ru/alternative.html У разі надання непридатного для проведення аналізу нестандартного матеріалу, ВИКОНАВЕЦЬ повідомляє про це ЗАМОВНИКА і повторне надання нестандартного матеріалу оплачується повторно.

3. Інші умови

3.1. ВИКОНАВЕЦЬ не проводить ідентифікацію осіб тестованих і ЗАМОВНИКА

3.2. ВИКОНАВЕЦЬ не несе юридичної, матеріальної та іншої відповідальності перед ЗАМОВНИКОМ і іншими особами, яким може бути завдано шкоди, збиток, збиток або втрати при використанні ЗАМОВНИКОМ або іншими особами інформації з результату від ЛАБОРАТОРІЇ.

3.3. ЗАМОВНИК та інші особи самостійно, не залучаючи ВИКОНАВЦЯ, забезпечують юридичний захист своїх прав і свобод у разі використання інформації отриманої з результату від ЛАБОРАТОРІЇ в Суді. ВИКОНАВЕЦЬ не несе відповідальності за судову оцінку результату від ЛАБОРАТОРІЇ.

3.4. Сума відповідальності ВИКОНАВЦЯ перед ЗАМОВНИКОМ в будь-якому випадку обмежується сумою, сплаченою ВИКОНАВЦЮ. ЗАМОВНИК не має права вимагати оплати ніяких додаткових витрат, пов'язаних з невиконанням умов цього Договору.

3.5. ВИКОНАВЕЦЬ може виконувати доручені дії із залученням третіх сторін.

3.6. Матеріал, переданий ВИКОНАВЦЮ ЗАМОВНИКОМ, не повертається і не підлягає заміні.

3.7. Ксерокопія і сканокопія Договору має юридичну силу.

3.8. Якщо ЗАМОВНИК не сплатив повну вартість послуги протягом 1 місяця з дати готовності, і вартість послуги з прайс-листом змінилася, Виконавець має право перерахувати неоплачену частина послуги за новою вартістю.

4. Форс-мажор

4.1. СТОРОНИ звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань за цим Договором у тому випадку, якщо таке стало наслідком непереборної сили, як то: пожежа, повінь, землетрус, військові дії, страйки, дії третіх осіб, зміна законодавства, що ущемляє інтереси сторін, про який їм не могло бути відомо на момент укладення Договору або інша обставина, що знаходиться поза контролем СТОРІН, і виникло після підписання цього Договору.

5. Термін дії Договору.

5.1. Цей Договір діє з моменту підписання до повного виконання СТОРОНАМИ своїх зобов'язань.

5.2. Цей Договір складений в двох примірниках, по одному для кожної із СТОРІН, які мають однакову юридичну силу.

6. Реквізити сторін.

Виконавець:

ТОВ "МАМА ПАПА"
ЕДРПОУ 40652411
Адреса: 01033, м.Київ, вул. Льва Толстого, 21

М.П.     /Директор Савельєв Д.Л.

Підпис: ______________________

Замовник:

Приватна особа ____________________
Паспорт: _____________ виданий: ____________________
(Ким, коли)
Адреса: _________________________
Тел.: _______________________
email: ________________________

Підпис: _____________________